Νέα

Τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης: Δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα η μη καταχώρησή της στα βιβλία επιχείρησης

Η ΔΕΔ με πρόσφατη απόφασή της έκρινε ότι, η παράλειψη καταχώρησης του συνολικού εισοδήματος από ιδιόχρηση και της αντίστοιχης τεκμαρτής δαπάνης, συνιστά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας που επισύρει αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 (περί ανακριβούς υποβολής δήλωσης), ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία αλλά σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα. Το […]

Read More

Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2019

Η atc με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχει στις Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ στις 22 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο. Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στο περίπτερό μας για να γνωρίσετε την ομάδα μας και να συζητήσουμε μαζί σας τις προοπτικές για την επαγγελματική σας ανέλιξη.

Read More

Εισφοροδότηση στο 34,10% των μελών/εταίρων και διαχειριστών σε Ο.Ε., Ε.Ε. , Ε.Π.Ε.

Εισφοροδότηση ΙΚΕ Εταίροι ΙΚΕ: Δεν υποχρεούνται σε ασφαλιστικές εισφορές εκτός εάν εκτελούν καθήκοντα διαχείρισης Διαχειριστές ΙΚΕ: Εταίρος και Διαχειριστής σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ : Εισφοροδότηση σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 επί του αθροίσματος των εισοδημάτων από τις 2 ιδιότητες Εταίρος και Διαχειριστής σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ : Εισφοροδότηση σύμφωνα με το άρθρο 39 του […]

Read More

Στο 5% ο ειδικός φόρος διαφήμισης για το σύνολο των τηλεοπτικών μέσων

Με την τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» επεκτείνεται από 01.05.2019 ο μειωμένος συντελεστής 5% του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση στο σύνολο των τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης.

Read More

ΦΠΑ και Brexit

Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την ΕΕ χωρίς συμφωνία Από την επομένη της ημερομηνίας αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. οι ενωσιακές και εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. δεν θα εφαρμόζονται πλέον μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Η.Β., καθώς […]

Read More

Κράτη με προνομιακό καθεστώς ΦΠΑ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Α.1107/2019 Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2018. Τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς είναι εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι […]

Read More

Αυτόματες επιστροφές φόρου στις επιχειρήσεις

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η υποχρέωση υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει δήλωσης, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης και εφεξής. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, «στις […]

Read More

Τίτλοι κτήσης: Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Εγκύκλιος)

Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21του Ν. 4578/2018, και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Γ΄/67695/1825/31- 12-2018, ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), και ειδικότερα η υπαγωγή στην ασφάλιση, οι ασφαλιστικές εισφορές, η […]

Read More

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων και παρακράτησης φόρου

Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων και παρακράτησης φόρου από 15% σε 10%, σύμφωνα με το άρθρο 65 του κειμένου του νομοσχεδίου «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ανωτέρω μείωση θα αφορά τα μερίσματα που θα εγκριθούν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις εντός του έτους […]

Read More

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για μείωση εργοδοτικών εισφορών κύριας σύνταξης για μισθωτούς εως 25 ετών

Δημοσιεύθηκε η απόφαση (Δ.15/Δ’/3220/72) για την υλοποίηση του προγράμματος για την καταβολή μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών.   Τα βασικά σημεία της απόφασης   Από την 01.01.2019 η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται μειωμένη κατά 6,66% επί των αποδοχών, από τις επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους […]

Read More